Автопарк

 • Гражданска отговорност
 • Автокаско
 • Авто асистанс
 • Злополука

Отговорности

Обща гражданска отговорност за юридически лица

Покрива гражданската отговорност на юридически лица за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица. Бизнес партньорите Ви със сигурност проверяват дали имате такава застраховка и наличието й е основна причина да работят с Вас, защото тя гарантира надеждността и престижа Ви.

Отговорност на продукта

Покрива разноските, които сте законово задължени да заплатите като компенсация за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на дейността ви, или от продукти, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от Вас.

Професионална отговорност на адвокати

Застраховка покрива отговорността на адвоката за вреди, причинени на негов клиент, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.

Застрахователната защита може да бъде разширена с ретроактивно действие (назад във времето), при което се обезщетяват искове, предявени в срока на действащата застраховка, основаващи се на небрежност, грешки или пропуски, допуснати след определен момент в миналото.

С Интерприма можете да увеличите лимита на отговорност по конкретна сделка или съдебно дело.

Професионална отговорност на нотариуси

Гарантира на нотариуса покриване на отговорността му за имуществени вреди, причинени на клиенти след виновно неизпълнение на служебните му задължения при извършване на нотариални действия.

Жокер от Интерприма: членовете на Нотариалната камара на Република България ползват преференциални условия.

Професионална отговорност на превозвача (CMR)

С тази застраховка се покрива материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него (с автомобилен транспорт!) товар.

Застраховката се прави съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR).

Професионална отговорност на спедитора

Застраховат се имуществените интереси на спедитора, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с

 • Международните конвенции
 • Местното законодателство
 • Общите спедиторски условия
 • Общите складови условия, одобрени от Националното сдружение на българските спедитори и/или условия на други договори и споразумения.
Професионална отговорност на туроператори

Да! – клиентите все по-често проверяват дали имате такава застраховка и наличието й ги кара да предпочетат Вас!

Застраховката покрива отговорността на туроператора към потребителя за пряко причинени през застрахователния период имуществени вреди в резултат на неразплащане с контрагентите и доставчиците, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператора.

Професионална отговорност на медицински персонал

Тази специализирана застраховка е за упражняващите медицинска практика, включително членове на екип, които нямат медицинска правоспособност, както и всички лица с частна медицинска и стоматологична практика.

Може да се сключи и от медицински лаборатории, клиники за естетична хирургия, амбулатории, хосписи и други. Полицата покрива сумите, дължими като компенсация за телесно увреждане на пациент при упражняване на медицинска професия.

Професионална отговорност на хотелиери и ресторанти

Гарантира надеждността и спокойствието на бизнеса ви и Ви предпочитан партньор и за международните туроператори. Срещу минимален разход може да се застраховате срещу физическо нараняване, заболявания (включително причинени от паразити), отравяне от храни или напитки, виновно причинени загуба или повреда на имущество – собственост, под опека или контрол на посетител, гост или клиент.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Строителната дейност е рискова и потенциално при нея могат да пострадат имуществата и здравето на неограничен брой хора, особено ако вредите възникнат, след като обектът е бил пуснат в експлоатация. Тази задължителна застраховка поема разходите, които трябва да заплатите в случай на вреди, причинени на други участници в строителството, и/или на трети лица при извършване на професионалната ви дейност.

Професионална отговорност на мениджъри

При разработването на застрахователния продукт е приложен опитът на водещите европейски презастрахователни компании в областта на този вид застраховане. Застраховката съответства на международните стандарти и е съобразена с българското законодателство. Поемат се преките финансови загуби във връзка с неправомерно действие на членовете на Съвети на директори, Управителни и Надзорни съвети и изпълнителни директори или управители на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Подходяща е и за работодатели, извършващи дейност с висока степен на риск (производство, индустрия), а и за занимаващи се с офисна работа. Застраховката покрива всички суми, които работодателят е отговорен да заплати като обезщетение за причинени вреди или разходи, свързани с инцидентно телесно увреждане на негови служители (наети на трудов договор), в резултат и по време на тяхната работа.

Обезщетяват се и всички разходи по уреждането на претенции, като уговореният в полицата лимит включва и разноските по уреждането на исковете.

Злополуки

Универсални злополуки

Няма излишна предвидливост – осигурете си финансова подкрепа при злополука! При тази застраховка получавате възможност за високи застрахователни лимити, гъвкава тарифна политика конкретно за Вашата индивидуална и групова полица, защита, осигурена от едни от най-големите застрахователни компании в света.

Застраховка на работници

С този договор защитавате живота и здравето на застрахованите срещу риска от трудова злополука. Съгласно приетите промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” (ДВ брой 15 от 17.02.2006 г.) работодателите застраховат задължително работниците и служителите си, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова злополука”, се определят след консултации на работодателя със службата по трудова медицина.

Жокер от ИНТЕРПРИМА: Тук можете да ползвате данъчни преференции: съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО – чл.36 ал.5 ДВ брой 105/2000 г., изм. бр. 102 от 2005 г.) не се облагат разходите за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт, за работници и служители, извършващи работа, при която съществува опасност за живота и здравето им и се приспадат от неговия облагаем доход при плащане на данъци по ЗКПО.

Застраховка на гости на хотел

Застраховката покрива разходите при злополука, медицинските и спасителните разноски, възстановяване на загуби след кражба на личен багаж. Включва се в цената на нощувката, която заплащат всички гости на хотели, мотели, квартири, хижи и други.

В зависимост от избраните покрития цената на застраховката за нощувка може да варира от 5 ст. до 1 лв.

Застраховка на посетители на спортни съоръжения, на културни, развлекателни и други събития

Осигурява спокойствие на организаторите и/или съдържателите на спортни клубове и увеселителни комплекси при евентуална злополука с техни посетители. Цената на застраховката обикновено е минимална и се включва в цената на билета или картата за посещение.

Злополука на пътниците в обществен транспорт

Застраховани са и пътниците, и водача за събития по време на пътуването (включително при качване и при слизане от превозното средство). Изплащат се обезщетения при смърт от злополука, при трайна или временна загуба на трудоспособност вследствие злополука.

С ИНТЕРПРИМА имате възможност за допълнителен избор на доброволни покрития: медицински разноски, спасителни разноски, репатриране и други.

Строителни и инженерни застраховки

Строително-монтажни рискове (СМР)

Осигурява се всеобхватна застрахователна защита за нуждите на корпоративни и индивидуални клиенти, занимаващи се със строително-монтажни дейности.

Застраховката осигурява покритие на:

 • разходи възникнали вследствие загуби или вреди при строително-монтажни работи, причинени от строителни машини;
 • съоръжения и оборудване;
 • разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач (възложител, изпълнител и/или подизпълнители) през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок;

Застрахованият обикновено е предприемачът или строителят, но може да бъде и възложителят или собственикът на сградата, ако те имат отговорността да застраховат имуществото, докато е в процес на строеж или ремонт.

Освен за понесени материални вреди, застрахователната защита може да бъде разширена и за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Строителна техника и механизация

По тези специални договори се застраховат всички видове строителни, земекопни и други подобни машини срещу разнообразни рискове:

 • пожар
 • природни бедствия, вкл. земетресение;
 • кражба, грабеж, вандализъм;
 • удар при ПТП;
 • липса на умения от страна на обслужващия персонал;
 • щети от електрически ток или повреда по електрически трасета;
 • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, лоша изработка на детайлите;
 • пропадане на земни маси или покривни конструкции,
 • срутване на изкопи, мостове, скални маси, лавини, свличане на камъни и други по договаряне.

Финансови и Търговски застраховки

Застраховка ``Разни финансови загуби``

Предназначена е за юридически лица, които искат да са сигурни за бъдещите плащания на своите клиенти, а също и да прогнозират и гарантират бъдещите си парични вземания.

По тази застраховка се покрива рискът от финансови загуби, възникнали вследствие на неплащане от страна на длъжника, на части или на цялото задължение по договори за отсрочено плащане, заеми, кредити и други.

Застраховка на банкови гаранции

Застрахова се рискът за всяка българска търговска банка да бъде принудена да извърши плащане към бенефициент по банкова гаранция, във връзка с действия на наредител по нея.

Покрива се целият размер на платената сума по банковата гаранция.

Застраховка на лизингови договори

Конкретно предназначена за търговски дружества с основна дейност – лизинг. Покрива се рискът лизингополучателят да не плати вноски по договора за лизинг (на МПС, на материални дълготрайни активи и недвижими имоти).

Застраховка финансова гаранция

Тази застраховка осигурява обезпечение на гаранция, изискваща се от Асоциацията на българските предприятия за международен превоз и пътища (АЕБТРИ) за допускане на международен превозвач до режима на ТИР.

Застраховка срещу загуба на доход вследствие на пожар и природни бедствия

Предлага се като допълнително покритие към имуществена застраховка. Покрива се сумата от загубите, произтичащи от намаляване на оборота или увеличаване на разходите за дейността, вследствие на застрахователно събитие, настъпило по имуществената полица.

Застраховка срещу загуба на трудово възнаграждение

Предназначена е за физически лица. Обезщетява застрахования при загуби в резултат на прекратяване на трудов договор (освен ако прекратяването не е вследствие на неизпълнение на задължения от застрахования) за период на обезщетение до шест месеца и в размер не повече от шест средномесечни трудови възнаграждения.

От евентуалните обезщетения се приспадат компенсациите и обезщетенията, които застрахованият получава по силата на нормативен акт, съдебно решение и/или други застраховки, покриващи същото събитие.

Авиационни и морски застраховки

Застраховка на летателни апарати

Чудесно е, че притежавате самолет, хеликоптер или друго въздухоплавателно средство… И е съвсем логично да си направите:

 • застраховка “Автокаско”, която покрива всички рискове по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат;
 • застраховка “Гражданска отговорност към трети лица” (различни от пътниците), която осигурява защита на всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при използването на летателни апарати;
 • застраховка “Гражданска отговорност към пътници, личните им вещи и багаж”, която покрива телесно нараняване при злополука на пътниците и загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи;
 •  застраховка “Отговорност на собственици и оператори на летища” – покрива имуществени или неимуществени вреди, настъпили на територията на летището.
Застраховка на плавателни съдове

Плавателните съдове се застраховат срещу всички рискове във водата – дори “кражба и грабеж”, отговорност към трети лица и злополука на ползващите ги.

Земеделски застраховки

Застраховка на земеделска техника и инвентар

Приоритетно важна застраховка за всички лица и фирми, които развиват бизнес в аграрния сектор. Задължителна е за земеделски стопани, получили субсидия от Държавен фонд “Земеделие”.

Предпочита се от клиентите, дори след изплащане на субсидията, поради ниската цена и високото ниво на защита.

Застраховка на земеделски култури и трайни насаждения

Застраховката осигурява финансова подкрепа на земеделските стопани в периодите на природни катаклизми – градушки, порои, наводнения, измръзвания, пожари и други бедствия.

Застраховката покрива реколтата от земеделски култури, трайни насаждения (лозя, овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници. Задължителна е при субсидия от Държавен фонд “Земеделие”, но поради ниската цена и широкото покритие ИНТЕРПРИМА я препоръчва на всички стопани, занимаващи се със земеделие.

Застраховка на животни, птици и кошери с пчели

Поради високия риск, свързан с отглеждането на животни, тази застраховка е винаги актуална за лица и фирми, свързани с промишлено и домашно отглеждане на животни. В голямата си част клиенти по тази полица са лица и фирми, получили субсидия от Държавен фонд “Земеделие”, за които тя е задължителна.

С ИНТЕРПРИМА имате възможност да застраховате допълнително и домашни любимци, ловни и риболовни стопанства, дори собствеността на елитни и състезателни коне.

Застрахователните продукти са разнородни и могат да включват щети при животни настъпили вследствие на пожар и природни бедствия; злополука (включително удар от МПС); заразни и паразитни болести; кражба или грабеж.

Форма за контакт

Правила за организацията по разглеждане на жалби на ползватели на застрахователни услуги
Обадете ни се!